Odgovor pučke pravobraniteljice

Poštovani,

Obraćamo Vam se nastavno za Vašu pritužbu kojom ste nam se obratili zbog nedostatnog informiranja vezano uz proglašenje otoka Biševa značajnim krajobrazom, a što Vi, odnosno Vaša udruga „Spasimo Biševo“ predlažete i zagovarate.

Proveli smo ispitni postupak u okviru kojeg smo zaprimili tražena očitovanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“, dalje: JU te Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, dalje: Županija.

Iz zaprimljenih je očitovanja razvidno da su obje institucije upoznate i da su s Vama komunicirale povodom prijedloga Vaše udruge za proglašenje otoka Biševa značajnim krajobrazom, kao i povodom elaborata kojeg ste u tu svrhu izradili.

JU „More i krš“ pritom ističe daje područje otoka Biševa već zaštićeno kroz tri Natura 2000 područja i dva zaštićena područja te da u dogledno vrijeme nije spremna ni financijski ni kadrovski se angažirati u procesu zaštićivanja Biševa jer joj to nije prioritet, koji stav smatraju legitimnim, te utemeljenim na stručnom znanju i iskustvu te unutar zakonskih okvira.

Sukladno čl. 24. Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, dalje: ZZP), stručnu podlogu kojom se utvrđuju vrijednosti i obilježja područja koje se predlaže zaštiti i način upravljanja tim područjem, izrađuje Ministarstvo zaduženo za zaštitu prirode, na zahtjev i o trošku javne ustanove te da isključivo temeljem te studije Županijska skupština može neko područje proglasiti zaštićenim.

Elaborat kojeg je Vaša Udruga izradila, Županija smatra indikativnim no ne smatra ga stručnom podlogom kako je propisano ZZP-om. Također je iz dokumentacije razvidno da Izmjene i dopune Plana prostornog uređenja Županije ne nalažu nego predlažu postupak proglašenja zaštićenih dijelova prirode po predloženoj kategorizaciji županije.

Slijedom navedenoga te sukladno ovlastima iz Zakona o pučkom pravobranitelju (NN 76/12), obavještavano Vas da nemamo osnovu za daljnje vođenje postupka po Vašoj pritužbi koju smo ocijenili neosnovanom te ga ovim dopisom okončavamo.

ZAMJENICA PUČKE PRAVOBRANITELJICE
Dijana Kesonja