Odgovor ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode “More i krš” – Domagoj Lažeta

REPUBLIKA HRVATSKA
PUČKOM PRAVOBRANITELJU
Savska cesta 41/3
10 000 ZAGREB

Klasa: 030-02/21-01/127
Ur.broj: 2181-179-21-1

Split, 16.08.2021.

PREDMET: Pritužba na nedostatno informiranje vezano za zaštitu otoka Biševo očitovanje, daje se

Poštovani,

prema Zakonu o zaštiti prirode, zaštićeno područje u kategoriji značajni krajobraz proglašava županijska skupština, uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva i još nekih drugih ministarstava. U ovom slučaju za zaštitu prirode izravno je nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Zaštita se proglašava temeljem stručne podloge, koju izrađuje dotično ministarstvo „na zahtjev i o trošku javne ustanove iz članka 12., stavka 3.”, odnosno naše JU „More i krš”. Što se tiče dokumenata prostornog uređenja, ne znamo je li „predložena zaštita” njima predviđena, a ako i jest, sigurno nije temeljem našega prijedloga. Dapače, naša je ustanova tijekom godina više puta tražila da se to izbaci iz prostornih planova, ali smo naišli samo na ignoranciju.

Dakle, sažeto, ministarstvo „odrađuje” stručnu dimenziju procesa proglašenja zaštite, a županija provodi javni uvid i proglašuje zaštitu. Javna ustanova ni u čemu bitnom ne sudjeluje, osim što bi morala snositi troškove i pomagati u izradi stručne studije i u javnoj raspravi. Cijeli eventualni proces zaštićivanja uključivao bi troškove i odgovornosti više javnih institucija, a prema tim se stvarima naša ustanova uvijek odnosi vrlo odgovorno.

Gospodina Tafru primili smo na njegov zahtjev, i to na visokoj razini. S njim je razgovarao stručni voditelj ustanove, uz sudjelovanje još nekih članova stručne službe. Razgovor je s naše strane bio izrazito otvoren i dobronamjeran, s minimalno službenim pristupom. Takav je pristup informativan i konstruktivan. U osnovnim crtama, naš iskazani stav je bio da u dogledno vrijeme nismo spremni ni na koji način – ni financijski, ni kadrovski – se angažirati u procesu zaštićivanja Biševa, jer nam to nije na popisu prioriteta. Takav je stav posve legitiman, temeljen na stručnom znanju i iskustvu, te unutar svih zakonskih i moralnih okvira, i dio je poslovne politike naše ustanove. Uz to, pogledali smo studiju koju je gospodin Tafra donio i izrazili naše rezerve u pogledu njezine kvalitete, odnosno prikladnosti za svrhu proglašenja zaštite. Takva je naša ocjena, naravno, opet bila temeljena na stručnim kriterijima i iskustvu. Također, temeljeno na istim kriterijima i iskustvu, predviđali smo da, kada bismo cijeli proces i pokrenuli, on ne bi bio završen u nekom razumnom roku, a kada bi i bio, rezultat bi vrlo vjerojatno bio negativan. Vrijeme i informacije koje smo pružili gospodinu Tafri daleko su više od suhe zakonske sintagme „sudjelovanje javnosti”. Ali pored svega, izrazili smo i svoju načelnu potporu njegovoj inicijativi.

U kasnijim kontaktima putem elektronske pošte, gospodin Tafra se, nerazumno forsirajući svoje ideje, spustio ispod razine uljuđenog, pristojnog i konstruktivnog komuniciranja.

Inače, u ovom kontekstu svakako valja napomenuti da je upravo prema Zakonu o zaštiti prirode, što znači i u našoj ingerenciji, Biševo zaštićeno kroz čak tri Natura 2000 područja i dva zaštićena područja. Ovih pet područja s posebnim statusom štite vrlo precizno određene prirodne vrijednosti, one i onakve kakve su daleko iznad mogućnosti razumijevanja nestručnjaka, čak i kad bi bili dobronamjerni. Što u ovom slučaju nisu.

Naša ustanova, također, zajedno s gradom Komižom, sudjeluje i u višegodišnjem projektu „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo”, vrijednom skoro 30.000.000 kuna, uz sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od cca 18.5000.000 kuna, a koji projekt ima za cilj znatno unaprijediti ponudu unutrašnjosti otoka Biševa. Ovaj projekt, koji još nije završen, trpio je teške opstrukcije od strane upravo gospodina Tafre, koji je različitim pravnim manevrima prouzročio veliko kašnjenje i poskupljenje projekta.

Iz svega je razvidno kako pritužbe gospodina Tafre nisu osnovane.

S poštovanjem,

RAVNATELJ
Domagoj Lažeta, dipl. iur.