Uvid u Glavni projekt – projekt arhitekture

GLAVNI PROJEKT – PROJEKT ARHITEKTURE Investitor: GRAD ΚΟΜΙŽΑ Hrvatskih mučenika 17, Komiža

Građevina: CENTAR ZA POSJETITELJE S PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA OTOKU BIŠEVU čest. zem. 7305/7 k.o. Komiža

Izradio: a+u doo, Komiža, atelijer za arhitekturu i urbanizam    TD 884/17-2

LOKACIJA

Građevina se nalazi na otoku Biševu, predio Napolje na čest. zem. 7305/7 k.o. Komiža. Površina građevinske čestice je 862,0 m2. Građevna čestica se nalazi unutar arheološkog područja Grada Komiže.

POSTOJEĆE STANJE

Na parceli postoji uplanjena građevina građena prije 1968. godine, katnosti P+1+Pk. Ovim projektom predviđa se rekonstrukcija iste tako da će se srušiti veći dio i rekonstruirati u postojećim tlocrtnim gabaritima.Uz postojeću rekonstruiranu građevinu prema sjeveru dograditi će se dio građevine kako bi mogli zadovoljiti sve funkcionalne potrebe posjetiteljskog centra u skladu s Urbanističkim planom uređenja Grada Komiže (Službeni glasnik Grada Komiže 10/2006, 03/2015). Građevna čestica se ne mijenja – čest zem 7305/7 k.o. Komiža u cijelosti.

NAMJERAVANI ZAHVAT I NAMJENA GRAĐEVINA

Namjeravam zahvat predviđen ovim Glavnim projektom je rekonstrukcija građevine bivše osnovne škole na otoku Biševu koja uključuje rušenje većeg dijela postojeće građevine i rekonstrukciju u postojećim tlocrtnim gabaritima te nadogradnju iste podizanjem razine vijenca u svrhu dobivanja veće svijetle visine u potkrovlju i dogradnju postojeće građevine prema sjeveru, čime se prenamjenjuje u Centar za posjetitelje s pratećim sadržajima. Planirana građevina će imati tri polivalentna prostora u kojem će se odvijati prezentacija spomenika prirode Modra špilja kroz multimedijske sadržaje, radionice, izložbe, predavanja i slična događanja koja podižu svijest o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode, kao i turistički sadržaji sa suvenirnicom. Građevina će ujedno služiti kao volonterski i istraživački centar za koje je predviđen uredski prostor u suterenu građevine.

PROSTORNA ORGANIZACIJA

Građevina se sastoji od tri funkcionalne cjeline; prezentacijski, ugostiteljski i smještajni dio.

Ulaz u prezentacijski dio se nalazi na južnoj strani građevine. Na zapadu preko terase natkrivene pergolom u prizemlju ulazi se u ugostiteljski i smještajni dio koji su prostorno odvojeni. Ugostiteljski dio, restoran, nalazi se u prizemlju dogradnje. Kapacitet ugostiteljskog dijela je 80 ljudi ( 40 sjedaćih mjesta u zatvorenom dijelu i 40 sjedaćih mjesta na terasi). U potkrovlju će biti smještajni dio s dvije spavaonice s po četiri kreveta, ukupno za osam ljudi. Svaka spavaonica ima kupaonicu. U dogradnju se ulazi preko terase natkrivene pergolom u prizemlju ili s istoka u suterenu.

Etaže u prezentacijskom i ugostiteljskom dijelu povezuje stubište i dizalo. Smještajni dio ima posebno stubište. U suterenu će biti uslužni dio; sanitarije za posjetitelje, garderoba i sanitarije za zaposlene, kuhinja sa spremištem, pripremnicom i maloteretnim dizalom i skladišni dio sa depoom za prezentacijski dio. Kuhinja je opremljena i predviđena za isporuku cca 200 obroka dnevno.

Prezentacijski dio nalazi se u prizemlju i na katu. Planirani protok posjetitelja u prezentacijskom dijelu je trideset pet ljudi u sat vremena. U prizemlju je receptivni dio sa suvenirnicom koji je povezan s izložbenim prostorom. Na katu je smješten izložbeni dio i manja dvorana za predavanja i kino projekcije. Kapacitet dvorane za predavanja je 30 ljudi.

U centru za posjetitelje je osigurana pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti. Pristupne rampe se nalaze na glavnom ulazu i na zapadnoj strani građevine, na terasi restorana. Građevina ima dizalo, čime je osiguran pristup prezentacijskom prostoru i dvorani za predavanja na katu te prilagođenim sanitarijama u suterenu.

KONSTRUKCIJA

Konstrukciju postojeće građevine čine kameni zidovi debljine 55 cm, drvena međukatna konstrukcija i drveni četverostrešni kosi krov,tipa visulja.

Dijelom će kameni zidovi ostati isti, a dijelom će se izgraditi novi (20cm+25cm) od armiranog betona s unutarnje i priklesanog kamena s vanjske strane. Zbog podizanja vijenca izgradit će se novo krovište s čeličnom konstrukcijom – čeličnim profilima IPN240 na grebenima i sljemenu koji su zašarafljeni u armiranobetonsku konstrukciju i čeličnim rogovima 10x10cm. Međukatna konstrukcija će biti monolitna ab ploča debljine 15 cm.

Konstrukciju dogradnje će sačinjavati: armiranobetonska temeljna ploča debljine 45 cm, nosivi armiranobetonski zidovi debljine 20 cm. Međukatna konstrukcija i konstrukcija ravnog krova su monolitne a.b. ploče debljine 15 cm.

PRIRODNO OSVJETLJENJE I PROVJETRAVANJE

Svi prostori, osim kuhinje i spremišta bit će prirodno osvijetljeni i ventilirani preko prozora i vrata. Restoran je osvijetljen preko velikih kliznih staklenih stijena na sjevernom pročelju.

Kuhinja restorana ventilira se prisilno, preko nape čiji ventilacijski kanal izlazi na krov (neprohodni krov prvog kata dogradnje). Prostor šanka i office-a u prizemlju će se također prisilno ventilirati, kao i spremišta u suterenu.

GRIJANJE I HLAĐENJE

Za grijanje i hlađenje prostorija i pripremu tople vode koristiti će se klima uređaj, toplinska pumpa, fan coil i solarni paneli. Na ravnom krovu dogradnje predviđaju se solarni paneli za pripremu tople vode ( šest panela na lijevoj strani krova) i električne energije (deset panela na desnoj strani krova).

Predviđeno je izvođenje multi-split uređaja sa unutarnjim kazetnim jedinicama i vanjskom jedinicom koja se smješta u zasebnoj prostoriji na krovu prizemlja, na sjeverozapadnom dijelu dogradnje pokraj maloteretnog dizala. Svaka soba u potkrovlju, ured i stubišni prostor imaju poseban uređaj za hlađenje. U prezentacijskom dijelu, u prozorskim nišama će se ugraditi fan coil koji će služiti za hlađenje i grijanje prostora. U restoranu i dvorani za predavanja će biti ugrađen linijski ton coil u podu uz sve fiksne dijelove staklenih stijena.

OBRADA PROČELJA I KROVA

Postojeća građevina ima kameno pročelje. Rekonstrukcijom će se kamen na postojećem dijelu građevine i na nadogradnji (nadozidu potkrovlja) slagati na identičan način kakav je bio na postojećoj građevini, s poravnatim redovima. Pročelja dogradnje građevine će biti žbukana fasadnom žbukom u svijetlim tonovima.

Pokrov terasa i svih drugih vanjskih prostora će biti od brušenog betona (terazzo).Sa iznimkom poda i zidova terase na prvom katu dogradnje koji će biti optočeni gress pločama. Krov će biti pokriven kupom kanalicom.

PROZORI I VRATA

Prozori, vrata i krila za zaštitu od sunca na postojećoj građevini bit će drveni. Prozori i vrata na dogradnji bit će od čeličnih profila s troslojnim staklom. Unutarnja stolarija bit će od aluminijskih profila s ispunom od aluminijskih izolacijskih panela. U stubišnom prostoru dogradnje bit će montirana velika ostakljena stijena s čeličnim profilima. U potkrovlju će biti postavljeni krovni prozori.

VODOVODNA I KANALIZACIONA INSTALACIJA

Otok Biševo nema kanalizacijsku i vodovodnu mrežu. Predviđene su dvije cisterne za vodu. Jedna kapaciteta 150 m3 koja se nalazi u suterenu, na zapadnom dijelu građevine i manja -sprinkler cisterna, kapaciteta 50 m3 koja je smještena istočnom dijelu građevine, također u suterenu. Na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Čestice je smještena nepropusna septička jama sa bio pročišćivačem.

Projekt vodoopskrbe i odvodnje definiran je u knjizi br. 4 – Projekt vodovoda i kanalizacije.

ELEKTROINSTALACIJA

Građevina ima mogućnost priključka na elektroenergetsku mrežu. Na sjevernom dijelu čestice je predviđen agregat, koji je potreban zbog napajanja protupožarnog dizala. Projekt elektroinstalacije definiran je u knjizi br. 3 – Projekt elektroinstalacije jake struje, slabe struje i sustav zaštite od munje.

NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU Pristup građevini osiguran je pješačko kolnim putem koji se nalazi uz zapadni dio parcele. Građevina ima mogućnost priključka na elektroenergetsku mrežu koja će se ostvariti u skladu sa posebnim uvjetima nadležnih javnih poduzeća. Otok Biševo nema kanalizacijsku i vodovodnu mrežu. Predviđa se postavljanje solarnih ploča na ravni krov dogradnje građevine.

HORTIKULTURNO UREĐENJE

Daljnjom razradom projekta će se dati smjernice za hortikulturno uređenje parcele koja će najvećim dijelom biti ozelenjena niskim autohtonim raslinjem.

MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

Nakon završetka radova okoliš će biti uređen, a sav preostali materijal nakon građenja bit će uklonjen na za to predviđenu deponiju. U smislu zaštite od požara, kod izrade tehničke dokumentacije potrebno je pridržavati se svih propisanih zakona i usvojenih propisa mjera zaštite od požara. Svi detalji i tehnička rješenja zaštite od požara vidljivi su u zasebnoj knjizi koja je sastavni dio Glavnog projekta (Knjiga 8 – Elaborat zaštite od požara).

ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA GRAĐEVINE

1. Površina parcele
Čest zem. 7305/7862,0 m2
2. Brutto površina izgrađenog dijela parcele266,0 m2
3. Građevinska brutto površina građevine
Suteren266,0 m2
Prizemlje266,0 m2
Kat223,0 m2
Potkrovlje105,0 m2
Ukupno860,0 m2
4 Izgrađenost parcele (kig):
266.0 m2 / 862.0 m20,3
5. Iskorištenost parcele (kis):
860.0 m2 / 862.0 m20,99

Preuzmi PDF: