Druga nepravomoćna građevinska dozvola za rekonstrukciju stare biševske škole (29.01.2019.)

REPUBLIKA HRVATSKA Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Vis

KLASA: UP/l-361-03/17-01/000024 URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-19-0015 Vis, 29. siječnja 2019. godine

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Vis, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD ΚΟΜΙΖΑ , HR-21485 Komiža, Hrvatskih mučenika 17, OIB 52006191628, i rješenja Ministarstva graditeljstva I prostornog uređenja, oznake KLASA: UP/ll-361-03/18-02/276120, URBROJ: 531-05-2-2-18-2 od 5. studenog 201δ’ godine, temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.) i čl. 117. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku (“NN”, br. 47/09), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru GRAD KOMIŽA , HR-21485 Komiža, Hrvatskih mučenika 17, OIB 52006191628, namjeravana rekonstrukcija zgrade, turističko ugostiteljske i javne namjene: centra za posjetitelje s pratećim sadržajima na otoku Biševu na čest. zem. 7305/7 k.o. Komiža, zahtjevnost 3. skupnina, u skladu s glavnim projektom zajedničke oznake: Z.O.P. GL 4-17, glavni projektant ovlašteni arhitekt Ante Mardešić, dipi. ing. arh., ovlaštenje broj: A 365, koji sadržava:

1.    KNJIGA 1 : projekt arhitekture izrađen od strane tvrtke „A + U“ d.o.o. iz Komiže, OIB: 82477911686, projektant ovlašteni arhitekt Ante Mardešić, dipi. ing. arh., broj ovlaštenja A 365, TD 884/17-2 iz siječnja 2017. godine;

2.    KNJIGA 2: projekt konstrukcije, projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije, izrađen od strane tvrtke „Tredecim“ d.o.o. iz Splita, OIB: 41233069501, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Darko Fadić, dipi. ing. grad., broj ovlaštenja G 368, oznake T.D. 03022017 iz veljače 2017. godine;

3.    KNJIGA 3: elektrotehnički projekt, elektroinstalacije jake struje, slabe struje i sustava za zaštitu od munje, izrađen od strane tvrtke „Volt-ing“ d.o.o. iz Splita, OIB: 27550971925, projektant ovlašteni inženjer elektrotehnike Ante Mustapić, mag. ing. el., broj ovlaštenja E 2524, oznake T.D. E-37/17 iz siječnja 2017. godine;

4.    KNJIGA 4: strojarski projekt, projekt vodovoda i kanalizacije izrađen od strane tvrtke „Tub“ d.o.o. iz Splita, OIB: 47952222577, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Ivo Žuvela, dipi. ing. stroj., broj ovlaštenja S 434, oznake TD 21-VK/17 iz siječnja 2017. godine;

5.    KNJIGA 5: strojarski projekt, projekt termoinstalacija, izrađen od strane tvrtke „Tub“ d.o.o. iz Splita, OIB: 47952222577, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Vlado Nigojević, dipi. ing. stroj., broj ovlaštenja 5 395, oznake TD 21-T/17 iz siječnja zoi7.

godine;

6.    KNJIGA 6: projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite te elaborat zaštite od buke izrađen od strane tvrtke „Tredecim“ d.o.o. iz Splita, OIB: 41233069501, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Darko Fadić, dipi. ing. grad., broj ovlaštenja G 368, oznake T.D. 03022017 iz ožujka 2017. godine;

7.    KNJIGA 7: elektrotehnički projekt, sustav za dojavu požara, izrađen od strane tvrtke „Volt-ing“ d.o.o. iz Splita, OIB: 27550971925, projektant ovlašteni inženjer elektrotehnike Ante Mustapić, mag. ing. el., broj ovlaštenja E 2524, oznake T.D. E-38/17 iz siječnja 2017. godine;

8.    KNJIGA 8: elaborat zaštite od požara izrađen od strane tvrtke „Sektor f iz Splita, Križanićeva 21, ovlaštene osobe za izradu elaborata zaštite od požara Ivice Vidjaka, dipi. ing. grad., upis broj: 15, oznake: EZOP 10/2017 iz veljače 2017. godine;

9.    KNJIGA 9: elaborat zaštite na radu izrađen od strane tvrtke „Sektor f iz Splita, Križanićeva 21, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Ivica Vidjak, dipi. ing. grad., ovlaštenje broj: G 3462; oznake EZNR 10/2017 iz veljače 2017. godine;

10.    KNJIGA 10: geodetski projekt izrađen od strane tvrtke Geo arcus 3d“ d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište 28, OIB: 78196864792, ovlašteni inženjer geodezije Andro Marinković, ing. geod., ovlaštenje broj Geo 800, oznake broj: 2/2017 od 15. veljače 2017. godine.

11.    KNJIGA 11: strojarski projekt, projekt sprinkler instalacije, izrađen od strane tvrtke „Tub“ d.o.o. iz Splita, OIB: 47952222577, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Vlado Nigojević, dipi. ing. stroj., broj ovlaštenja S 395, oznake TD 21-S/17 iz siječnja 2017. godine;

12.    KNJIGA 12: strojarski projekt, projekt dizala, izrađen od strane Ureda ovlaštenog inženjera strojarstva Vanja Franić, dipi. ing. stroj. Iz Zagreba, broj ovlaštenja S 659, broj projekta: P-03/17 I P-04/17 iz siječnja 2017. godine.

II.    Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.

III.    Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

OBRAZLOŽENJE

Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja oznake KLASA: UP/ll-361-03/18-02/276120, URBROJ: 531-05-2-2-18-2 od 5. studenog 2018. godine poništena je, povodom zajedničke žalbe Franje Torre iz Splita i Domine Taira izSplita, zastupani po punomoćniku Stjepanu Čaljkušiću, odvjetniku iz Podstrane, građevinska dozvola izdana od straneovog tijela oznake KLASA: UP/l-361-03/17-01/000024, URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-18-0008 od 21. lipnja 2018. godine i predmet je vraćenovom tijelu na ponovni postupak.

Postupajući po primjedbama iz obrazloženja drugostupanjskog rješenja ovo tijelo je nadopunilo postupak na način da je u spis predmeta priložen izvornik grafičkog dijela Prostornog plana uređenja grada Komiže, i to broj kartografskog prikaza 4.9 Građevinska područja, Građevinska područja naselja Biševo koji je sastavni dio Zaključka o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Komiže (Si. glasnik br. 2/15.) iz kojeg je razvidno da se čest. zem. 7305/7 k.o. Komiža nalazi unutar granica građevinskog područja, odnosno unutar površina za razvoj i uređenje površina naselja, te unutar granica građevinskog područja – izgrađeni dio.

Investitor je također priložio i dopis Grada Komiže iz kojeg je razvidno da je za potrebe Centra za posjetitelje „Modra Špilja – Biševo“ osigurano 15 parkirališnih mjesta na organiziranom parkiralištu na području bivše vojarne „Rogači“, na čest. zem. 685 k.o. Komiža, koja je u vlasništvu grada Komiže, te je u tom smislu i opisan način rješavanja parkirališta u tehničkom opisu Arhitektonskog projekta.

U dopunjenom postupku projektant je također popravio u Projektu arhitekture, situaciju (list br.

1.) na način da je na istoj naznačena građevinska čestica, te su kotirane udaljenosti građevine od prometne površine i ruba građevne čestice, koje iznose minimalno 3,0 m.

U prethodnom postupku je utvrđeno da je investitor uz zahtjev priložio:

a)    tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole, s izjavama projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s propisima s kojima treba biti izrađen,

b)    propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela:

–    potvrda izdana od strane Ministarstva zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektora županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Vis, KLASA: 540-02/17-05/2262, URBROJ: 534-07-4-6-8/1-17-2 od 13. travnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane HEP-a, Elektrodalmacija Split, broj: 2936-32-00/2017. godine od 5. travnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane tvrtke „Vodovod i odvodnja otoka Visa“ d.o.o. iz Komiže, broj 93/2017. od 19. travnja 2016. godine,

–    potvrda izdana od strane HAKOM-a, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, KLASA: 361-03/17-02/1748, URBROJ: 376-10-17-4 od 13. travnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane Hrvatskih voda, Split, KLASA: UP/l-325-01/17-07/0001378, URBROJ: 374-24-3-17-2 od 29. ožujka 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane Grada Komiže, Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: 350-01/17-01/10, URBROJ: 2190/02-03-17-04 od 11. travnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane grada Komiže, Gradonačelnika, KLASA: 350-01/17-01/10, URBROJ: 2190/02-02-17-023 od 11. travnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/17-01/0254, URBROJ: 2181/1-10/07-17-0002 od 20. travnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, broj: 511-12-21-4278/3-2017-Z.S. od 5. svibnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu, KLASA: 612-08/17-01/1240, URBROJ: 532-04-02-15/4-17-2 od 20. travnja 2017. godine,

c)    pisano izvješće o kontroli glavnog projekta izrađeno od strane ovlašteno revidenta za mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija Nenada Morpurga, dipi, ing. grad., redni broj evidencije 34/13, TD 21/16 od 2. ožujka 2017. godine.

d)    dokaz pravnog interesa:

–    izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Općinskog suda u Splitu, i poziv na odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi i Odluke o preuzimanju nekretnina čije pravo vlasništva i korištenja ima općina Komiža i bivša općina Vis na području Općine Komiža te društveno-političke zajednice, organizacije i udruge koje više ne djeluju (SI. glasnik općine Komiža 7/93).

Također je priloženo i mišljenje izdano od strane Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, KLASA;351-01/17-02/0084, URBROJ: 2181/1-10/07-17-2 od 9. veljače 2017. godine da za predmetni zahvat ne treba provesti postupak procjene zahvata na okoliš i postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i rješenje istog tijela oznake KLASA: UP/l-351-04/17-01/0010, URBROJ: 2181/1-10/07-0003 od 27. veljače daje planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i mišljenje i mišljenje o učinkovitosti gašenja i evakuacije izdano od strane Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komiža od 10. travnja 2017. godine.

Postojeća građevina se dokazuje uporabnom dozvolom za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, oznake KLASA: UP/l-361-05/17-30/16, URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-15-0003 od 9. ožujka 2017. godine.

Na temelju tako provedenog postupka, u prethodnom i ponovnom postupku, je utvrđeno:

a)    da je u spis priložena zakonom propisana dokumentacija,

b)    da su priložene propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela,

c)    da se sukladno Prostornom planu uređenja grada Komiže (SI. glasnik broj 10/06, 2/15 i 1/17), predmetna čestica nalazi, sukladno grafičkom dijelu PPU grada Komiže, kartografskom prikazu broj 4.9 Građevinska područja, Građevinsko područje naselja Biševo u zoni 1.2. Površine za razvoj i uređenje, 1.2.1. Razvoj i uređenje površina naselja unutar granica Građevinskog područja – izgrađeni dio, te da je projekt izrađen u skladu s uvjetima za provedbu Prostornog plana uređenja grada Komiže, u smislu u smislu odredbe čl. 110. st. 1. tč. 3 Zakona o gradnji:

– čl. 61. st. 1. kojim je propisana namjena: turističko-ugostiteljska, poslovna, javna, društvena, stambena, sportska, rekreativna, javne zelene površine i si, te kojim su određeni opći uvjeti:

veličina građevne čestice (min. 400 m2), koeficijent izgrađenosti kig (maks 0,50), koeficijent iskoristivosti (2,5 nadzemni, odnosno 3,0 ukupni), maks. broj etaža, katnost: Pol + Po2 + P(S) + 3(Pk), odnosno maks. visina 14,0 m, udaljenost od javno prometne površine 3,0 m, udaljenost od ruba građevne čestice 3,0 m, te nagim krova (do 45 ),

–    čl. 82. st. 2. kojim je propisano da se na područjima na kojima nema pitke vode utvrđuje obveza izgradnje cisterni,

čl. 83. st. 5. kojim je propisano da do realizacije sustava javne odvodnje moguća realizacija pojedinačnih građevina s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uređaja za pričiščavanje otpadnih voda te ispuštanjem pročišćenih otpadnoh voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda,

čl. 77. kojim je propisan način osiguravanja parkirališnih mjesta, odnosno prometa u mirovanju,

–    te ostalim uvjetima propisanim odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja grada Komiže,

d)    glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e)    da postoji mogućnost priključenja građevine na prometnu površinu, na vlastiti sustav odvodnje i na niskonaponsku električnu mrežu.

Stranke u postupku Domina Tafra iz Splita, Osječka 3, za sebe i kao punomoćnica Frane Torre iz Splita, Pujanke 65, (čest. zem. 7305/5 k.o. Komiža) svojom izjavom danoj na zapisnik nije se složila s izdavanjem predmetne dozvole s proširenjem škole neprimjerenim materijalima za taj prostor. Također se ne slaže s odlukom konzervatora i traži da se naselje Poje zaštiti kao ruralna cjelina, te da ih je strah da će se njihova parcela pretvoriti u parking.

Navedene razloge ovo tijelo nije moglo uzeti kao prepreku za izdavanja predmetne dozvole budući da je namjeravana rekonstrukcija u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja grada Komiže, a njihovo neslaganje s odlukom konzervatora i traženje da se naselje Poje zaštiti kao ruralna cjelina nije u nadležnosti ovog tijela, ali napominjemo da je čl. 93. Odluke o donošenju PPU grada Komiže navedeno da se na području obuhvata PPU grada Komiže nalaze sljedeća dobra koja imaju značaj za lokalnu zajednicu, a temeljem valorizacije koju provodi nadležno tijelo mogu biti predloženi za upis u Registar kulturnih dobara RH ili mogu biti proglašena dobrima od lokalnog značaja: ruralne cjeline – između ostalih i Biševo – Napoje i čl. 94. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Komiže navedeno da su PPU Splitsko-dalmatinske županije prikazane zaštićene ruralne cjeline Grada Komiže i ruralne cjeline predložene za zaštitu, između ostalih i Biševo Napoje. Također je ishođena i potvrda na glavni projekt izdana od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu. Također ni strah da će se njihova čestica pretvoriti u parking nije od utjecaja za donošenje ovog

rješenja budući da glavnim projektom nije prikazana nikakva gradnja na njihovoj parceli, a u slučaju eventualne uzurpacije iste stranka ima zakonskih mogućnosti da se zaštiti od iste.

Stranke u postupku Jakov Fiamengo iz Splita, Pujanke 63 i Marija Vlastelica Brajčić iz Komiže, Obala pape Aleksandra III 21, u svojoj izjavi danoj na zapisnik su naveli da ne dozvoljavaju da se dira njihova parcela u bili kom smislu i ne koristi za potrebe građevine, a da se u slučaju potrebe obrate direktno njima.

Ostale stranke u postupku su, budući da bi osobna dostava bila nemoguća ili neprikladna, budući da se radi o osobama čija adresa nije upisana u zemljišnoj knjizi niti katastru, odnosno da su nepoznata boravišta, odnosno nepoznati nasljednici, sukladno odredbi čl. 116. st. 2. Zakona o gradnji, pozvane javnim pozivom objavljenim na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ovog tijela, i na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola.

lako se niti jedna stranka nije odazvalo tom pozivu smatra se da im je pružena mogućnost uvida u spis predmeta.

Slijedom gore iznesenog, na temelju podataka prikupljenih u prethodnom i ponovnom postupku, postupalo se prema odredbi čl. 110. st. 1. Zakona o gradnji I čl. 117, st. 2. Zakona o općem upravnom postupku, te je odlučeno kao u izreci.

Podnositelj zahtjeva je sukladno odredbi čl. 8. Zakona o upravnim pristojbama („NN“, br. 8/17 i 37/17) oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine 115/2016).

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VODITELJ PODODSJEKA

Petar Petric, dipl. ing. arh.

Preuzmi PDF: