Lokacijska informacija čest. zem. 7328 k.o. Komiža

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Ispostava Vis
KLASA: 350-05/19-10/000017 URBROJ: 2181/1-11 -00-09/01-19-0002
Vis, 31. srpnja 2019. godine

(čest. zem. 7328 k.o. Komiža nalazi se na 50m od stare bišveske škole)

Predmet: Lokacijska informacija

– dostavlja se

Dostavljamo Vam za traženu česticu označenu kao čest. zem. 7328 k.o. Komiža sljedeće informacije:

1. Popis prostornih planova unutar čijeg obuhvata se nalazi zemljište:

Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije (Sl. glasnik Splitsko-dalmatinske županije br. 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13), Prostorni plan uređenja grada Komiže (Sl. glasnik grada Komiže br. 10/06 i 2/15).

2. Namjena prostora i drugi uvjeti za provedbu zahvata u prostoru:

Sukladno grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja grada Komiže: kartografskom prikazu broj 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA predmetna čestica se nalazi u zoni „1.2. POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE, 1.2.1. RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA, unutar granica „GRAĐEVINSKO PODRUČJE“ – IZGRAĐENI DIO., te sukladno kartografskom prikazu broj 4.9. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA, GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BIŠEVO, 1.2.1.RAZVOJ I UREĐENJE POVRŠINA NASELJA, u zoni označenoj kao „GRAĐEVINSKO PODRUČJE” – izgrađeni dio.

Uvjeti za provođenje zahvata u prostoru: izvod iz Prostornog plana uređenja grada Komiže.

Sukladno grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja grada Komiže, kartografskom prikazu broj 3.1. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA, PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA, ARHEOLOŠKA BAŠTINA, predmetna čestica se nalazi u zoni „ARHEOLOŠKO PODRUČJE“,

Sukladno grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja grada Komiže, kartografskom prikazu 3.2. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA, PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU predmetna čestica se nalazi u zoni „OBLIKOVNO I VRIJEDNO PODRUČJE GRADSKIH I SEOSKIH CJELINA“.

Predmetna čestica se također nalazi unutar obuhvata arheološkog lokaliteta sa ostacima benediktinskog samostana kraj crkve sv. Silvestre koje je rješenjem Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Splitu, stavljeno pod preventivnu zaštitu.

Predmetna čestica se također nalazi unutar obuhvata Ekološke mreže.

Obveze donošenja urbanističkog plana uređenja:

Nije utvrđena obveza donošenja urbanističkog plana uređenja.

Mjesto na kojem se može izvršiti uvid u prostorne planove i vrijeme kada se to može učiniti:

Mjesto: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Vis, Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 2,

Vrijeme: uredovno vrijeme nadležnog tijela (rad sa strankama: ponedjeljkom i srijedom od 8,00 – 12,00 sati).

Ova lokacijska informacija izdaje se pozivom na odredbu članka 36. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19 ).

Na temelju ove lokacijske informacije ne može se pristupiti provedbi zahvata u prostoru niti izradi projekata propisanih posebnim zakonom.

Za posebne troškove podnositelj zahtjeva uplatio je iznos od 250,00 kuna na žiro račun Splitsko-dalmatinske županije, temeljem Naputka Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, KLASA: 361-01/18-01/0003, URBROJ: 2181/1-11-00/10-18-0097 od 26. studenog 2018. godine.

VODITELJ PODODSJEKA

Petar Petric, dipl. ing. arh.

Preuzmi PDF: